. .
www.iapma.info International Association of Hand Papermakers and Paper Artists
www.visarte.ch Berufsverband Visuelle Kunst Schweiz
www.musee-charmey.ch Triennale Internationale du Papier, Charmey
www.billingbild.ch Billing Bild Gallery, Baar